Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng

07/01/2018

HĐQT công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng sửa đổi lần thứ 8 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 06-01-2018 thông qua:

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác