DIG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông bất thường

04/12/2017
Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng
Mã chứng khoán: DIG
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông 
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2017
Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường.
Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết.
Thời gian thực hiện: 01 ngày, dự kiến trong khoảng từ 11/01/2018 đến 20/01/2018.
Địa điểm thực hiện:  Hội trường khách sạn Pullman, số 15 Thi Sách – Phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Nội dung họp:
+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động DIC Corp.
+ Thông qua Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp.
+ Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
                                                                                                                                                                                                           (Nguồn: VSD)

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác