VI EN KO

DIG: Tham dự ĐHĐCĐ bất thường

01/10/2019

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng

Mã chứng khoán: DIG

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/10/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2019

Lý do và mục đích: Tham dự ĐHĐCĐ bất thường

Tỷ lệ thực hiện: 1:1  (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: 01 ngày, dự kiến trong thời gian từ 28/10/2019 – 08/11/2019.

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Pullman, số 15 Thi Sách – Phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Nội dung họp:

* Bổ sung ngành nghề kinh doanh của DIC Corp.

* Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại DIC (DIC T&T) vào DIC Corp thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu.

* Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

                                                                                             Nguồn: VSD, HoSE

 

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác