VI EN KO

Quy chế quản trị nội bộ Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng

07/01/2018

HĐQT công bố Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 06-01-2018 thông qua: 

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác