Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

25/12/2017

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

(đính kèm: Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018)

2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. (Điều chỉnh bổ sung ngày 04/01/2018)

3. Tờ trình v/v thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

4. Tờ trình v/v thông qua Danh sách Ban bầu cử và đề cử Trưởng Ban bầu cử bầu thành viên HĐQT DIC Corp nhiệm kỳ III (2018 - 2022). (Điều chỉnh bổ sung ngày 03/01/2018)

5. Tờ trình v/v thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. (Điều chỉnh bổ sung ngày 03/01/2018)

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017. (Điều chỉnh bổ sung ngày 03/01/2018)

7. Báo cáo của Ban kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2017.

8. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v thông qua chủ trương về lựa chọn mô hình Tổ chức quản lý và hoạt động của DIC Corp. (Điều chỉnh bổ sung ngày 03/01/2018)

9. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v thông qua chủ trương tái cấu trúc cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.

10. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng. (Điều chỉnh bổ sung ngày 27/12/2017)

(đính kèm: Dự thảo điều lệ 2018) (Điều chỉnh bổ sung ngày 03/01/2018)

11. Tờ trình v/v ban hành Quy chế quản trị nội bộ Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng.

(đính kèm: Dự thảo quy chế quản trị nội bộ) (Điều chỉnh bổ sung ngày 04/01/2018)

12. Tờ trình v/v thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị DIC Corp. (Điều chỉnh bổ sung ngày 03/01/2018)

13. Tờ trình v/v thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. (Điều chỉnh bổ sung ngày 03/01/2018)

14. Mẫu đơn xin ứng cử thành viên Hội đồng quản trị DIC Corp nhiệm kỳ III (2018-2022).

15. Mẫu sơ yếu lý lịch (Dành cho ứng viên ứng cử/đề cử thành viên HĐQT).

16. Tờ trình v/v Nhân sự đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Nhiệm kỳ III (2018 - 2022). (Điều chỉnh bổ sung ngày 03/01/2018)

      Danh sách ứng viên tham gia HĐQT DIC Corp nhiệm kỳ 2018 - 2022:

      1. Ông Nguyễn Thiện Tuấn

      2. Ông Trần Minh Phú

      3. Ông Nguyễn Quang Tín

      4. Bà Phan Thị Mai Hương

      5. Ông Nguyễn Hùng Cường

      6. Ông Hoàng Văn Tăng  

      7. Ông Đinh Quang Hoàn  

17. Tờ trình v/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị.

18. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 v/v Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường. (Điều chỉnh bổ sung ngày 04/01/2018)

 

 

 

 

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác