VI EN KO

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

09/04/2018

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

(đính kèm: Mẫu đăng ký tham dự; mẫu giấy ủy quyền tham dự)

2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. (điều chỉnh ngày 17/04/2018)

3. Tờ trình về việc thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

4. Tờ trình về việc thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. (điều chỉnh ngày 17/04/2018)

5. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017, định hướng phát triển SXKD năm 2018.

6. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về kết quả hoạt động SXKD năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018.  (điều chỉnh ngày 17/04/2018)

7. Tờ trình về việc phê duyệt hạn mức vay vốn đầu tư năm 2018.

8. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

9. Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2017) về hoạt động năm 2017. 

10. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018 và các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 của DIC Corp. (điều chỉnh ngày 17/04/2018)

11. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

12. Tờ trình về việc thông qua Thù lao, phụ cấp Thành viên HĐQT và các Tiểu ban thuộc HĐQT.

13. Dự thảo nghị quyết về việc thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên. (điều chỉnh ngày 17/04/2018)

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác