VI EN KO

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

08/04/2019

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

4. Tờ trình về việc thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

5. Tờ trình về việc thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019 nhiệm kỳ III (2018 - 2022).

7. Báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.

8. Tờ trình về việc kế hoạch hạn mức vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2019.

9A. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (điều chỉnh ngày 16/04/2019).

9. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

10A. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 (điều chỉnh ngày 16/04/2019).

10.  Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

11. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

12. Tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.

13. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao HĐQT, phụ cấp Thành viên độc lập HĐQT và thù lao, phụ cấp thành viên các Tiểu ban thuộc HĐQT.

14. Tờ trình về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2019.

15A. Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về việc thông qua các nội dung chủ yếu của ĐHĐCĐ thường niên (điều chỉnh ngày 16/04/2019)

15. Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về việc thông qua các nội dung chủ yếu của ĐHĐCĐ thường niên.

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác