Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

27/07/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng
Tên chứng khoán:        Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng
Mã chứng khoán:         DIG
Mệnh giá:                   10,000 đồng
Sàn giao dịch:              HOSE
Loại chứng khoán:       Cổ phần phổ thông
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2018
Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu.
Tỷ lệ thực hiện: 6% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 06 cổ phiếu mới).
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu thì cổ phiếu phát hành thêm nhận được là (110*6)/100 = 6,6 cổ phiếu, như vậy cổ đông A sẽ nhận được 06 cổ phiếu.
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp), số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp.Vũng Tàu và xuất trình CMND.
                                                                                                                                   (Theo VSD, HOSE)

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác