VI EN KO

DIG - TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

01/04/2021

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

2. Chương trình Đại hội

3. Mẫu giấy ủy quyền tham khảo

4. Qui chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội.

5. Tờ trình danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết

6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020; Phương hướng hoạt động năm 2021

7. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021

8.Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (cập nhật ngày 19/04/2021)

9. Tờ trình về kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2021

10. Tờ trình về chủ trương phát hành trái phiếu năm 2021

11.Tờ trình về phê duyệt dự án đầu tư HTKT khu đô thị Bắc Vũng Tàu, P.12, TP.Vũng Tàu.

12. Tờ trình về phê duyệt điều chỉnh dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – Giai đoạn 1.

13.Tờ trình về việc thông qua giao dịch giữa công ty và các bên liên quan.

14. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 ( cập nhật ngày 19/04/2021)

15.Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

16. Tờ trình Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT theo các phục lục đính kèm của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

+ Dự thảo Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty (cập nhật ngày 16/04/2021)

+ Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty.

+ Dự thảo Qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

17. Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2021.

18. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

19.Báo cáo về phương án điều chỉnh nhân sự HĐQT DIC Corp.

20.Tờ trình về Phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Hà Nam (cập nhật bổ sung ngày 07/04/2021).

21. Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Khu đô thị du lịch Long Tân và các nội dung ủy quyền (cập nhật ngày 09/04/2021)

22. Tờ trình về đề nghị phê duyệt chủ trương cho phép nghiên cứu và triển khai một số nội dung liên quan đến các dự án đang nghiên cứu đầu tư (cập nhật ngày 09/04/2021)

23. Phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội (cập nhật ngày 19/04/2021)

24. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác