VI EN KO

DIG - TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

01/04/2022

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

2. Chương trình đại hội

3. Mẫu giấy ủy quyền tham khảo

4. Qui chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội.

5. Tờ trình danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết

6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021; Phương hướng hoạt động năm 2022

7.Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2021, kế hoạch SXKD 2022

8. Tờ trình về phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021

9. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán

10. Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT & các Ban/ Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

11. Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2022 và các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

12. Tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2022

13. Tờ trình thông qua chủ trương phát hành trái phiếu năm 2022

14.Tờ trình xin chủ trương loại bỏ 03 mã ngành trong Giấy CNĐK ngành nghề kinh doanh của DIC Corp do liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 0%; Thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận ĐKDN số 3500101107; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ DIC Corp và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định thời điểm thay đổi các hồ sơ liên quan (thay đổi địa chỉ TCT, tên viết tắt,…);

15. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 cho DIC Corp và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

16. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

 

 

 

 

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác