VI EN KO

DIG - TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

30/05/2023

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (điều chỉnh ngày 29/06/2023)

(Đính kèm: Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

2. Chương trình Đại hội (điều chỉnh ngày 29/06/2023)

3. Tờ trình Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội

4. Tờ trình Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết

5. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ III (2018 - 2022) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2023 - 2027)

6. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023

7. Tờ trình về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

8. Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm Chí Linh, Tp. Vũng Tàu

9. Kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2023

10. Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 (bổ sung ngày 16/06/2023)

11. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT của Ủy ban kiểm toán

12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

13. Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BTK năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho Hội đồng/Ban/Tiểu ban năm 2023 (điều chỉnh ngày 16/06/2023) 

14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (bổ sung ngày 16/06/2023)

+ Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ DIC Group

+ Điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

+ Dự thảo Điều lệ DIC Group 

+ Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

+ Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến

15. Tờ trình phương án nhân sự bầu cử HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023 - 2027)

16. Tờ trình thông qua danh sách Ban bầu cử và đề cử Trưởng ban bầu cử bầu thành viên HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023 - 2027)

17. Tờ trình thông qua quy chế đề cử, ứng cử; Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 - 2027)

18. Tờ trình thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023 - 2027)

19. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023 - 2027) (bổ sung ngày 16/06/2023)

20. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 v/v Thông qua các nội dung chủ yếu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (điều chỉnh ngày 16/06/2023)

21. Mẫu đơn đề cử thành viên độc lập HĐQT (Mẫu 01A)

22. Mẫu đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT (Mẫu 01B)

23. Mẫu sơ yếu lý lịch (Mẫu 01C)

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác