VI EN KO

DIG - TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

29/03/2024

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Đính kèm:

    + Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

    + Hướng dẫn tham dự trực tuyến.

2. Chương trình Đại hội

3. Tờ trình Quy chế làm việc tại Đại hội

4. Tờ trình Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết

5. Báo cáo của HĐQT năm 2024

6. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

7. Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu năm 2023; báo cáo sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ; báo cáo sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

9. Tờ trình thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024 và các phương án phát cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024

10. Tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2024

11. Báo cáo hoạt động năm 2023 của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán

12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

13. Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký trực thuộc HĐQT năm 2024

14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động HĐQT

15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác