VI EN KO

TB về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

26/02/2020

Tên tổ chức phát hành:  Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng

Tên chứng khoán:  Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng

Mã chứng khoán:  DIG

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch:  HOSE

Loại chứng khoán:  Cổ phần phổ thông

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1  (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 01 ngày, dự kiến trong khoảng thời gian từ 10/04/2020 đến 24/04/2020.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Pullman, số 15 Thi Sách – Phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020;

+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

+ Kế hoạch đầu tư, huy động vốn phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư năm 2020;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019;

+ Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2020;

+ Bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT;

+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

 (Theo VSD, HoSE)

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác