VI EN KO

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

05/03/2021
- Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng
- Mã chứng khoán: DIG
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2021
 
- Lý do mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Tỷ lệ thực hiện:  1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện:  01 ngày, trong tháng 4/2021
- Địa điểm thực hiện:  Khách sạn Pullman, số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu

- Nội dung họp:
+ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021;
+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
+ Kế hoạch đầu tư, huy động vốn phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư năm 2021;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020;
+ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ DIC Corp;
+ Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2021;
+ Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của DIC Corp;
+ Bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
(Theo VSD)

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác