VI EN KO

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

28/02/2022
Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng
Mã chứng khoán: DIG
- Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
Lý do mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Tỷ lệ thực hiện:  1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện:  01 ngày,  (dự kiến từ ngày 20/04/2022 đến ngày 25/04/2022)
Địa điểm thực hiện:  Hội trường Aurora- DIC Star Hotels & Resorts Vũng Tàu, số 169 Thùy Vân, Phường 08, TP Vũng Tàu
Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022;

+ Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán);

+ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;

+ Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán;

+ Báo cáo mức cổ tức đối với mỗi cổ phần từng loại; Phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021;

+ Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Ban/ tiểu ban thuộc HĐQT năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;

+ Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu, chia cổ tức bằng cổ phiếu...;

+ Kế hoạch đầu tư, huy động vốn phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư năm 2022;

+ Phương án tái cơ cấu DIC Corp thành Tập đoàn DIC (MCP: ‘‘DIC”); định hướng chiến lược phát triển tập đoàn DIC giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030;

+ Chủ trương loại bỏ 03 mã nghành trong Giấy chứng nhận đăng ký ngành nghề kinh doanh của DIC Corp do liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 0%;

+ Xin chủ trương ĐHĐCĐ thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500101107; Sửa đổi, bổ sung Điệu lệ DIC Corp và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định thời điểm thay đổi, các hồ sơ, giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật;

+ Báo cáo kế hoạch triển khai các dự án đầu tư, các dự án khác trong thời gian tới và kế hoạch hạn mức vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2022;

+ Thông qua chủ trương lựa chọn các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 cho DIC Corp và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 cho DIC Corp;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;

                                                                                                                                                                                                       (Theo VSD)

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác