VI EN KO

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2020

16/12/2020
- Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng
- Mã chứng khoán: DIG
- Mệnh giá: 10,000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/12/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2020
 
  Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : 01 ngày, dự kiến trước ngày 31/01/2021
- Địa điểm thực hiện : Khách sạn Pullman, số 15 Thi Sách, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

- Nội dung họp:
+ Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022
+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
 
(Theo VSD,HOSE)

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác