VI EN KO

Đầu tư tài chính

Tập đoàn DIC chủ động tham gia đầu tư góp vốn vào các công ty con có tiềm năng phát triển và hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực.

Đối tác