VI EN KO
19/102020

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU MUA SẮM MÁY ĐỊNH VỊ GPS RTK TRIMBLE R8S

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 30/6/2020;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ ban hành theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2018 của Đại Hội đồng Cổ đông;

Căn cứ Quy chế lựa chọn nhà thầu của Tổng Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển Xây dựng ban hành theo Quyết định số 103/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 20/5/2020 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-DIC Corp-KTKT ngày 07/10/2020 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt giá trị dự toán gói thầu “Mua sắm máy định vị GPS RTK Trimble R8s”;

Xét đề nghị của Ban Pháp chế và Đấu thầu tại Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm máy định vị GPS RTK Trimble R8s” ngày 14/10/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm máy định vị GPS RTK Trimble R8s” như sau:

Điều 2. Giao Ông Tổng giám đốc chỉ đạo Ban Pháp chế và Đấu thầu là Bên mời thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu, Ban Kinh tế - Kỹ thuật thực hiện các bước tiếp theo sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Tổng công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/ bà Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách xây lắp, Giám đốc các phòng ban: Kinh tế - Kỹ thuật, Phát triển dự án, Tài chính - Kế toán, Kiểm toán nội bộ, Pháp chế và Đấu thầu và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Chi tiết nội dung tại đây.

Tin tức liên quan

06/01 2021

Ban Quản lý dự án phát triển bất động sản du lịch DIC - Đơn vị mời thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu...

Chi tiết
25/11 2020

Ban Quản lý dự án DIC Miền Tây chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công Đường giao...

Chi tiết
24/11 2020

Ban Quản lý dự án DIC Miền Tây chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây thô và...

Chi tiết
28/10 2020

Tổng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng vừa có kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu...

Chi tiết
20/10 2020

DIC Corp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam...

Chi tiết
19/10 2020

Ban Quản lý dự án DIC Miền Tây phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc phân khu 1...

Chi tiết

Đối tác