VI EN KO
14/04 2021

Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế bản vẽ...

Chi tiết
20/11 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thông qua...

Chi tiết
19/10 2020

Ban Quản lý dự án DIC Miền Tây phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc phân khu 1...

Chi tiết
19/10 2020

Xét đề nghị của Ban Pháp chế và Đấu thầu tại Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu...

Chi tiết
21/08 2020

Hội Đồng Quản Trị của Tổng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng ra Quyết định số 11/BĐ-DIC...

Chi tiết
17/08 2020

Tập đoàn DIC đã ra Quyết Định số 101A/QĐ-DIC Corp-TGĐ ngày 14/05/2020 về việc Ban Hành Kế Hoạch...

Chi tiết

Đối tác