VI EN KO
03/05 2021

Ban Quản lý dự án DIC Đồng Nai (Bên mời thầu) thuộc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây...

Chi tiết
15/04 2021

THÔNG BÁO MỜI THẦU:THÔNG BÁO MỞ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH GÓI THẦU HT43-01 DỰ ÁN KĐT MỚI NAM VĨNH YÊN

Chi tiết
25/03 2021

Căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát...

Chi tiết
17/03 2021

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 20/01/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ...

Chi tiết
22/01 2021

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 19/01/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ...

Chi tiết
06/01 2021

Ban Quản lý dự án phát triển bất động sản du lịch DIC - Đơn vị mời thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu...

Chi tiết

Đối tác