TB về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

19/02/2019
- Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng
 
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng
 
- Mã chứng khoán: DIG
 
- Mệnh giá: 10,000 đồng
 
- Sàn giao dịch: HOSE
 
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2019
 
Lý do và mục đích:
+ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
+ Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.
1/Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 01 ngày, dự kiến trong khoảng từ 19/04/2019 đến 25/04/2019.
Địa điểm thực hiện: Hội trường khách sạn Pullman, số 15 Thi Sách – Phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Nội dung họp:
+ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
+ Kế hoạch đầu tư, huy động vốn phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018;
+ Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2019;
+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
2/Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền:
- Tỷ lệ thực hiện:  7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Thời gian thực hiện: 29/03/2019.
- Địa điểm thực hiện:
a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính – Kế toán Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng,  số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 29/03/2019 và xuất trình CMND.
                                                              (Theo VSD; HOSE)

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác