Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

21/02/2019

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng

Mã chứng khoán: DIG

Mã ISIN: VN000000DIG8

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2019

Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRDIG191

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRDIG1913 (Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 08/03/2019 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 03/04/2019).

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 47.638.964 cổ phần

- Giá phát hành: 13.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:0,188 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền được mua 0,188 cổ phiếu mới).

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

 + Đối với số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách Cổ đông A sở hữu 225 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành là 1:0,188, khi đó số lượng cổ phiếu Cổ đông A được mua là: (225/1)x0,188 = 42,3 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì Cổ đông A sẽ được mua 42 cổ phiếu.

+ Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ  đông, số cổ phiếu không bán hết sẽ được HĐQT quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán dự kiến nêu trên. Số cổ phiếu chào bán trong trường hợp này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm theo quy định tại Điều 1 Khoản 7 Mục 3 Nghị định 60/2015/NĐ-CP.

+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 08/03/2019 đến ngày 20/03/2019.

+ Quyền mua được chuyển nhượng: 1 lần

-     Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký  đặt mua và nộp tiền mua chứng khoán: từ ngày 08/03/2019 đến ngày 29/03/2019.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

-     Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình CMND. Các cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu thực hiện thanh toán tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng theo như thông báo.

 - Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

+ Số TK: 01201 0000 921 8888

+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Vũng Tàu.

                                                                     (Nguồn: VSD; HOSE)

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác