VI EN KO
10/08 2020

Nhằm giúp cho các nhà thầu nắm rõ thông tin về quy trình đấu thầu & lựa chọn nhà thầu, Tập đoàn...

Chi tiết

Đối tác